jQuery编写2048小游戏代码带音乐5683
jQuery电脑版2048小游戏代码是一款通过控制键盘wsad控制方向和上下左右键来进行游戏,带音效效果非常好。
   立即下载 ( 文件大小:0.08 M)

  浏览器兼容性

  1. IE 9
  2. Mozilla Firefox
  3. Google Chrome
  4. Oper
  5. Safari

  技术讨论区

  1. 请先登录

    发 布

  键盘快捷键: 上一个 下一个