Js很简单的小星星跟随鼠标特效代码_Js鼠标跟随效果4317
Js很简单的小星星跟随鼠标特效代码_Js鼠标跟随效果4318

最近更新于 1年前

Js封装方法
var Follow = function () {
 var $ = function (i) {return document.getElementById(i)},
 addEvent = function (o, e, f) {o.addEventListener ? o.addEventListener(e, f, false) : o.attachEvent('on'+e, function(){f.call(o)})},
 OBJ = [], sp, rs, N = 0, m;
 var init = function (id, config) {
 this.config = config || {};
 this.obj = $(id);
 sp = this.config.speed || 4;
 rs = this.config.animR || 1;
 m = {x: $(id).offsetWidth * .5, y: $(id).offsetHeight * .5};
 this.setXY();
 this.start();
 }
 init.prototype = {
 setXY : function () {
  var _this = this;
  addEvent(this.obj, 'mousemove', function (e) {
  e = e || window.event;
  m.x = e.clientX;
  m.y = e.clientY;
  })
 },
 start : function () {
  var k = 180 / Math.PI, OO, o, _this = this, fn = this.config.fn;
  OBJ[N++] = OO = new CObj(null, 0, 0);
  for(var i=0;i<360;i+=20){
  var O = OO;
  for(var j=10; j<35; j+=1){
   var x = fn(i, j).x,
   y = fn(i, j).y;
   OBJ[N++] = o = new CObj(O , x, y);
   O = o;
  }
  }
  setInterval(function() {
  for (var i = 0; i < N; i++) OBJ[i].run();
  }, 16);
 }
 }
 var CObj = function (p, cx, cy) {
 var obj = document.createElement("span");
 this.css = obj.style;
 this.css.position = "absolute";
 this.css.left = "-1000px";
 this.css.zIndex = 1000 - N;
 document.getElementById("screen").appendChild(obj);
 this.ddx = 0;
 this.ddy = 0;
 this.PX = 0;
 this.PY = 0;
 this.x = 0;
 this.y = 0;
 this.x0 = 0;
 this.y0 = 0;
 this.cx = cx;
 this.cy = cy;
 this.parent = p;
 }
 CObj.prototype.run = function () {
 if (!this.parent) {
  this.x0 = m.x;
  this.y0 = m.y;
 } else {
  this.x0 = this.parent.x;
  this.y0 = this.parent.y;
 }
 this.x = this.PX += (this.ddx += ((this.x0 - this.PX - this.ddx) + this.cx) / rs) / sp;
 this.y = this.PY += (this.ddy += ((this.y0 - this.PY - this.ddy) + this.cy) / rs) / sp;
 this.css.left = Math.round(this.x) + 'px';
 this.css.top = Math.round(this.y) + 'px';
 }
 return init;
}();
调用很简单
new Follow('screen', {
 speed: 4,
 animR : 2,
 fn : function (i, j) {
 return {
  x : j/4*Math.cos(i),
  y : j/4*Math.sin(i)
 }
 }
})
   立即下载 ( 文件大小:0.00 M)

  浏览器兼容性

  1. IE 8
  2. IE 9
  3. Mozilla Firefox
  4. Google Chrome
  5. Oper
  6. Safari

  技术讨论区

  1. &魅§蓝3

   &魅§蓝 @叮咚灬

   嗯,这次下载的是好的(换了个浏览器),仰望大神

   2016-11-25 22:00:27| 回复

  2. 叮咚灬2

   叮咚灬 @&魅§蓝

   完整可以使用的。

   2016-11-25 20:53:57| 回复

  3. &魅§蓝1

   &魅§蓝

   文件已损坏。。。

   2016-11-24 23:20:16| 回复

  4. 请先登录

    发 布

  键盘快捷键: 上一个 下一个